Wednesday, January 16, 2019
चिज उद्योग

नेपालमा चिज उद्योगको सम्भावना – उद्योग सम्बन्धी जानकारी

नेपालमा चिज उद्योगको सम्भावना - उद्योग सम्बन्धी जानकारी नेपालमा दूध उत्पादनः नेपालमा गाई, भैँसी, चौँरी तथा नाकको दूध खाद्यपदार्थको ( चिज बनाउन समेत) रूपमा उपयोग...